fbpx

Algemene voorwaarden

1. Juridische informatie en kennisgevingen

Functional Home Training, onderdeel van de CFB Group bv, heeft een trainingsprogramma ontwikkeld voor mensen die een druk leven hebben of als alternatief voor mensen die geen toegang hebben tot een fitnesszaal, -club, of -professional. Het coachingprogramma van Functional Home Training omvat verschillende modules waaronder fitness oefeningen, gezonde recepten, gezonde gewoontes, onstpanningstechnieken en een community waar gelijkgestemde individuen ondersteuning kunnen vinden bij het bereiken van hun doelen.

Functional Home Training neemt alle nodige maatregelen om gebruikers en leden te informeren over de gebruiksvoorwaarden van deze website. De volgende gebruiksvoorwaarden worden afgedwongen voor elke gebruiker van de Functionalhometraining-website. Het gebruik van termen “wij” en “onze” verwijst naar Functional Home Training, de coaches of professionals, gelieerde ondernemingen, partners en alle andere dochterondernemingen onder de paraplu van CFB Group bv (gedelegeerd bestuurder van Functional Home Training), inclusief elke organisatie die in de toekomst Functional Home Training overneemt of hierin fuseert. Het gebruik van termen als “onze website”, “deze website” of “site” verwijst naar de Functionalhometraining.com website.

Dit gebruiksvoorwaardenbeleid beschrijft de regels van Functional Home Training voor het gebruik van deze website. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen het individu dat deze website gebruikt (de “gebruiker (s)”) en Functional Home Training. Als je de gebruiker bent die een andere persoon helpt met deze website, vormen deze gebruiksvoorwaarden een juridisch bindende overeenkomst tussen beide gebruikers en Functional Home Training. Door de Functionalhometraining.com website te bezoeken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan het Gebruiksvoorwaardenbeleid van de website. Als je niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, dien je je te onthouden van het gebruik van of toegang tot de website, een applicatie of service van Functional Home Training. Door het gebruiksvoorwaardenbeleid van de website te accepteren, ga je akkoord met de meest recente gebruiksvoorwaarden. Functional Home Training kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, met of zonder kennisgeving, en dergelijke wijzigingen zullen in dit gebruiksvoorwaardenbeleid worden vermeld. Functional Home Training moedigt gebruikers aan om deze Gebruiksvoorwaarden elke keer door te nemen wanneer je de Functionalhometraining.com website bezoekt.

2. Algemene websitevoorwaarden

De prestaties van de Functionalhometraining.com website en alle informatie op, gedownload of geopend vanaf de website worden aan jou verstrekt op een “as is”-basis, zonder garanties van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, enige geïmpliceerde garanties of garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van de rechten van derden. We behouden ons het recht om een deel of de gehele website of enige informatie erop te wijzigen, de toegang tot deze website uit te schakelen of tijdelijk of permanent stop te zetten zonder aansprakelijkheid of kennisgeving aan gebruikers.

Als gebruiker van de Functionalhometraining.com website erken je en ga je ermee akkoord dat elk vertrouwen op of gebruik door jou van enige informatie die op deze website beschikbaar is, geheel voor je eigen risico is. Functional Home Training, CFB Group bv, noch een van haar partners, coaches, trainers, gelieerde ondernemingen of gerelateerde dochterondernemingen, noch enige persoon die betrokken is bij de creatie, productie of distributie van deze website, kan in geen geval garanderen dat de functies ononderbroken of foutloos zijn, dat fouten worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server (s) die deze beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Gelieerde ondernemingen en gerelateerde dochterondernemingen zijn onder meer, maar niet uitsluitend, werknemers, gegevensproviders, onze vrienden, bondgenoten of andere partners. Functional Home Training is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, of specifieke schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het volgen van richtlijnen, traingen, schema’s of aanbevelingen gepubliceerd op deze website.

3. Beperking van aansprakelijkheid

Functional Home Training is niet aansprakelijk voor:

 • Elke directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, bestraffende of voorbeeldige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de Functionalhometraining.com website of de diensten te gebruiken, als gevolg van ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via de Functionalhometraining.com website.
 • Elke directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, bestraffende of voorbeeldige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van verlies van, ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van transmissies of gegevens van gebruikers of voor de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding wegens gederfde winst, gebruik, gegevens of andere immateriële zaken, zelfs als Functional Home Training of CFB Group bv op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Je gaat ermee akkoord Functional Home Training, haar partners, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, coaches, trainers, consultants en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, advocaten en gerechterlijke vergoedingen) die voortvloeien uit jouw gebruik van de diensten, de Functionalhometraining.com website, jouw schending van de gebruiksvoorwaarden of jouw schending, of schending door een andere gebruiker van jouw account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een individu of entiteit. De gebruiksvoorwaarden komen ten goede aan de opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders van Functional Home Training.

4. Afdwingbaarheid van websitevoorwaarden

Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de website in enig opzicht ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, zal een dergelijke bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van de website en dit met volle kracht en effect. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de website zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze websitevoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Belgische staat.

5. Aanvullend bedrijfsbeleid

De aangeboden diensten van Functional Home Training worden ontwikkeld op basis van eigen kennis en ervaringen. Deze diensten, tips, recepten, oefeningen en aanbevelingen vervangen in geen geval medische voorschriften of adviezen van een dokter, psycholoog, dieet- of andere expert.

Als je twijfels hebt over de inhoud, de voorstelling, de uitwerking of de gevolgen van de geboden diensten en aanbevelingen ben je volledig vrij om deze diensten of aanbevelingen niet te gebruiken of niet op te volgen. Je bent geenszins verplicht om aanbevelingen, diensten, recepten of oefeningen te volgen indien je niet overtuigd bent van het nut of de gevolgen.

6. Handelsmerk en eigendomsrecht

Alle ontwerplogo’s en de naam van Functional Home Training die worden weergegeven op de website functionalhometraining.com zijn de exclusieve eigendom van de CFB group bv, gedelegeerd bestuurder van Functional Home Training. Als zodanig bezit CFB Group bv alle rechten, titels en belangen in de logo’s en naam, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerk, servicemerk, handelsimago, morele rechten, rechten onder enige wettelijke bescherming van schone kunsten en anderszins, zoals van toepassing (hierna de “Intellectuele eigendom”).

Als een persoon het intellectuele eigendom van Functional Home Training voor persoonlijk gebruik wil gebruiken, moet een rechtstreeks verzoek om toestemming worden ingediend bij het hoofdkantoor van Functional Home Training via ons contactformulier.

Niettegenstaande het eigendom van Functional Home Training van het Intellectuele Eigendom, verleent Functional Home Training hierbij gebruikers van de website functionalhometraining.com die eerder is goedgekeurd voor gebruik een niet-exclusieve, niet-commerciële licentie om de logo’s te gebruiken onder de volgende voorwaarden en bepalingen . Naast het vereisen van toestemming voor gebruik, moet je akkoord gaan met deze algemene voorwaarden als voorwaarde voor het gebruik van de hierin verleende licentie:

 • De licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom wordt verleend op een “as is”-basis zonder enige vorm van garantie;
 • Deze licentie is niet exclusief;
 • Een licentie is alleen voor persoonlijk gebruik. De licentie verleent niet het recht om de in licentie gegeven intellectuele eigendom te gebruiken voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook;
 • Door de licentie te gebruiken, stem je ermee in om geen eigendoms- of andere rechten op het intellectuele eigendom te doen gelden of om enige andere actie aan te vechten, te betwisten of te ondernemen die niet in overeenstemming is met de exclusieve eigendomsrechten van Functional Home Training op de logo’s, ongeacht het gebruik dat je maakt van elk logo;
 • Je stemt ermee in om geen enkele vorm van registratie in een staat, federale of buitenlandse juridictie te vragen voor enig handelsmerk, dienstmerk, handelsimago, logo of andere commerciële aanduiding die een logo of een kleurbare imitatie of afgeleide daarvan bevat;
 • Als je onze licentie gebruikt stem je ermee in om geen enkele claim, actie of procedure tegen Functional Home Training in te stellen op basis van een door jou gebruikt logo;
 • Door gebruik te maken van de licentie stem je ermee in Functional Home Training te vrijwaren en te verdedigen van en tegen elke claim, kosten of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, inclusief voor auteursrecht- en handelsmerkinbreuk, die voortvloeit uit jouw gebruik van een logo; en
 • Functional Home Training behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het gebruik van het intellectuele eigendom in te trekken wanneer het, naar eigen goeddunken, van mening is dat het voorrecht wordt gebruikt op een manier die schadelijk is voor zijn belangen of wanneer niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

7. Aanvaarding

Door je te abonneren en een account aan te maken accepteer je deze overeenkomst en stem je ermee in elektronisch een contract met ons te sluiten.

We kunnen deze overeenkomst bijwerken door een herziene versie op onze website te plaatsen. Functional Home Training moedigt gebruikers aan om deze gebruiksvoorwaarden elke keer door te nemen wanneer je de Functionalhometraining.com website bezoekt. Door onze diensten te blijven gebruiken, accepteer je elke herziene overeenkomst.

8. Onze diensten

 • Diensten: De diensten en functies die voor jou beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van je abonnementsplan. We kunnen de diensten en functies van tijd tot tijd wijzigen. Als je een betaald account hebt, verbinden we ons ertoe om tijdens jouw huidige serviceperiode de belangrijkste modules van jouw abonnement te leveren die op het moment van aankoop zijn vermeld.
 • Downloadbare software: we kunnen applicaties voor apparaten (“apps”) rechtstreeks of via winkels van derden aanbieden. Onder voorbehoud van jouw naleving van deze Servicevoorwaarden, verleent Functional Home Training jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Apps te downloaden en te gebruiken. We kunnen apps van tijd tot tijd bijwerken om nieuwe functies toe te voegen en / of bugs te corrigeren. Je zorgt ervoor dat je de meest recente versie van de app gebruikt die compatibel is met jouw apparaat. We kunnen niet garanderen dat je de meest recente versie van de app op jouw apparaat kunt gebruiken.
 • Derden: we kunnen links naar en integraties bieden met websites of services die door anderen worden beheerd. Je gebruik van elk van deze websites of services is onderhevig aan de servicevoorwaarden van die derden.

9. Accounts

 • Registratie: je kan een account aanmaken om bepaalde functies die wij aanbieden te gebruiken (bijvoorbeeld het bekijken van video’s of consulteren van artikels en recepten). Hiervoor moet je minstens een e-mailadres opgeven. Door een account aan te maken, ga je ermee akkoord om op dit e-mailadres kennisgevingen van Functional Home Training te ontvangen.
 • Ouders, voogden: door jouw kind toestemming te geven om onze diensten via jouw account te gebruiken, ga je ermee akkoord en begrijp je dat je verantwoordelijk bent voor het toezicht op het gebruik door jouw kind. Als je denkt dat je kind jouw account gebruikt en geen toestemming heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we de toegang kunnen uitschakelen.
 • Accountbeveiliging: je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder jouw account plaatsvinden, inclusief ongeautoriseerde activiteiten. Je moet de vertrouwelijkheid van je accountgegevens waarborgen. Als je een computer of mobile device gebruikt waartoe anderen toegang hebben, moet je na elke sessie uitloggen bij je account. Als je je bewust wordt van ongeautoriseerde toegang tot jouw account, moet je je wachtwoord wijzigen en ons onmiddellijk op de hoogte stellen.

10. Abonnementsplannen

 • Soorten abonnementen: wij bieden verschillende betalende abonnementsplannen waarmee je video- en andere inhoud kunt bekijken. Je kan een “Individueel” plan kopen waarbij je je zelf abonneert en online betaalt. Bedrijven, groepen, organisaties of clubs kunnen intekenen in een  “Bedrijvenpakket” plan voor hun leden. De eventuele kortingen die de leden van een “Bedrijvenpakket”genieten worden voorafgaandelijk besproken met een verkoopvertegenwoordiger van Functional Home Training en maken deel uit van een “Bedrijvenpakket”-overeenkomst. Geadverteerde prijzen en functies kunnen veranderen.
 • Vergoedingen: je moet alle kosten (plus eventuele belastingen) betalen tijdens jouw abonnementsperiode en eventuele verlengingsperioden. Onze vergoedingen kunnen een vast maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks bedrag bevatten plus variabele vergoedingen voor specifieke transacties, gebruik of aanbiedingen.
 • Kortingen en gratis proefversies: we kunnen gratis proefabonnementen of abonnementen met korting aanbieden. Wanneer een gratis proefperiode afloopt, begint automatisch je betaalde abonnementsperiode (tenzij je het hebt opgezegd) en moet je het volledige maandelijkse, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijkse bedrag betalen. Als we een korting geven voor de eerste abonnementsperiode, betaal je het betreffende gereduceerde tarief en bij elke verlenging moet je de volledige vergoeding betalen.
 • Restitutiebeleid: In geval een individueel lid een einde wenst te maken aan zijn/haar abonnement, kan hij/zij dit door zelf het abonnementsplan stop te zetten in zijn/haar persoonlijke accountpagina. Deze stopzetting dient te gebeuren voor de eerste van de laatste maand van de aansluitingsperiode, waarbij een abonnement enkel kan aflopen op het einde van de maand. Reeds betaalde abonnementsgelden (voor gelijk welk abonnementsplan of -periode) worden niet terug betaald.
 • Automatische verlenging: voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden abonnementen automatisch verlengd aan het einde van elke abonnementsperiode, tenzij vooraf opgezegd. Maandelijkse, trimestriële, halfjaarlijkse abonnementen worden verlengd voor periodes van respectievelijk 1, 3 of 6 maad(en). Jaarplannen worden verlengd voor periodes van één jaar. Je moet de maandelijkse, trimestriële, halfjaarlijkse of jaarlijkse vergoeding (plus eventuele belastingen) betalen wanneer elke verlengingsperiode begint.
 • Verlenging weigeren: Individuele abonnees kunnen zich afmelden voor automatische verlenging door hun accountinstellingen te wijzigen. Klanten die genieten van een “Bedrijvenpakket”-abonnement kunnen zich afmelden voor de diensten van Functional Home Training en het stopzetten van de betalingen zal worden geregeld volgens de afspraken die werden gemaakt en vastgelegd in de “Bedrijvenpakket”-overeenkomst. Elke opt-out of kennisgeving van niet-verlenging heeft geen invloed op de huidige abonnementsperiode. Functional Home Training kan verlengingen weigeren.
 • Vervalbeleid: Wanneer een abonnement afloopt, keert het account, naar keuze van Functional Home Training, terug naar de Basic (gratis) accountstatus of wordt het verwijderd. Alle inhoud van het account kan worden verwijderd om te voldoen aan de beperkingen van de nieuwe accountstatus. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanpassen of verwijderen van je persoonlijke gegevens. We kunnen aanvullende richtlijnen publiceren over de behandeling van vervallen abonnementen. Deze richtlijnen beschrijven alleen de huidige praktijken en vereisen niet dat Functional Home Training enig niveau van accountstatus na inschrijving biedt.
 • In-app-aankoop: we kunnen je toestaan abonnementen aan te schaffen binnen Apps. Wanneer je dergelijke ‘in-app’-aankopen doet, wordt je gefactureerd door het app-platform, niet door ons. Om automatische verlenging voor abonnementen uit te schakelen, ga je naar de accountinstellingen van je platform (niet die van Functional Home Training). Ons teruggavebeleid is niet van toepassing op in-app-aankopen. Vragen over facturering moeten worden gericht aan het app-platform.
 • Wederverkoop: Je mag geen abonnementsplan of enig ander aspect van onze diensten verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen of distribueren aan een derde, tenzij schriftelijk door ons geautoriseerd.

11. Beleid van acceptabel gebruik

We kunnen u toestaan om inhoud te uploaden, live te streamen, in te dienen of te publiceren, zoals video’s, opnamen, afbeeldingen en tekst (artikels, white papers, commentaren, getuigenissen, enz.). JE moet ervoor zorgen dat jouw inhoud en jouw gedrag in overeenstemming zijn met het beleid voor acceptabel gebruik en dit op vlak van taalgebruik en gebruik van onetisch beeldmateriaal. Functional Home Training kan (maar is niet verplicht) jouw account, inhoud en gedrag controleren, ongeacht je privacyinstellingen. Functional Home Training kan de toegang tot of beschikbaarheid tot alle inhoud of accounts verwijderen of beperken waarvan het te goeder trouw meent dat deze dit beleid voor acceptabel gebruik schendt.

12. Copyrightbeleid

Je mag alleen inhoud uploaden of delen die je mag uploaden en delen. Auteursrechteigenaren kunnen Functional Home Training een verwijderingsverzoek sturen als ze denken dat Functional Home Training inbreukmakend materiaal gebruikt. We zullen, in gepaste omstandigheden, de accounts van personen die herhaaldelijk inbreuk plegen, beëindigen.

13. Inhoudsbeperkingen

Je mag geen inhoud indienen of delen die:

 • De auteursrechten of andere rechten van een derde partij schendt (bijv. Handelsmerk, privacyrechten, enz.);
 • Seksueel expliciet is of een seksuele dienst promoot;
 • Een politieke of religieuze boodschap bevat; 
 • Lasterlijk, intimiderend of beledigend is;
 • Hatelijke of discriminerende taal bevat;
 • Valse of misleidende beweringen bevat over gezondheidsgerelateerde informatie die mogelijk ernstige schade voor het publiek kan veroorzaken;
 • In strijd is met enige toepasselijke wet.

14. Gedragscode

Bij het gebruik van onze diensten is het niet toegelaten om:

 • Gebruik te maken van een aanstootgevende schermnaam of avatar;
 • Te handelen op een misleidende manier of je uitgeven voor een persoon of organisatie;
 • Iemand lastigvallen of stalken;
 • Spam te verspreiden, in welke vorm dan ook of gebruik te maken van misleidende metagegevens;
 • Persoonlijke informatie over anderen te verzamelen;
 • Toegang te krijgen tot andermans account zonder toestemming;
 • Zich bezig te houden met onwettige activiteiten;
 • Onze video’s, recepten, artikels en andere assets te downloaden, in te sluiten op of links te plaatsen naar andere sites; of
 • Anderen aan te moedigen om het bovenstaande te doen.

15. Verboden technische maatregelen

Het is je niet toegestaan om:

 • Behalve zoals toegestaan door de wet of zoals toegestaan door ons: enig onderdeel van onze diensten te reproduceren, te herdistribueren, afgeleide werken te maken, te decompileren, reverse engineeren toe te passen, te wijzigen, te archiveren of om een van onze maatregelen op het gebied van beveiliging of beheer van digitale rechten te omzeilen;
 • Een kwaadaardig programma, script of code toe te voegen; of
 • Andere acties te ondernemen om onze diensten te manipuleren, te verstoren of te beschadigen.

16. Andere inhoud en feedback

Bij elke inhoud (bijvoorbeeld opmerkingen of commentaren op artikels of video’s of getuigenissen of resultaten) die je openbaar deelt op de website of een van de sociale kanalen van Functional Home Training verleen je Functional Home Training een eeuwigdurend en onherroepelijk recht en licentie om dergelijke inhoud te kopiëren, te verzenden, te distribueren, te verwijderen, openbaar te maken en weer te geven via online middelen in verband met onze diensten. Als je Functional Home Training suggesties doet om onze producten of diensten te verbeteren, kan Functional Home Training jouw suggesties gebruiken zonder enige vergoeding voor jou.

17. Vrijwaring

Je vrijwaart Functional Home Training en haar moeder- en dochterondernemingen, ouders en gelieerde ondernemingen, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, van en tegen alle klachten, eisen, claims, schadevergoedingen, verliezen van derden, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief advocaat- en gerechterlijke kosten, die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud die wij ter beschikking stellen.

18. Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst begint wanneer je onze diensten voor het eerst gebruikt en loopt door zolang je onze diensten gebruikt of een account bij ons hebt, afhankelijk van welke van de twee langer is. Betaalde accounts lopen door gedurende de abonnementsperiode en worden verlengd in overeenstemming met de sectie over verlengingen. Met gebruikers die geen abonnement hebben (dwz gratis gebruikers), heeft Functional Home Training geen enkele verbintenis of verplichting.

Als je deze overeenkomst schendt, kan Functional Home Training, naar eigen keuze: (a) deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen, met of zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving; (b) de toegang tot jouw account of enige inhoud daarin opschorten, verwijderen of beperken; en (c) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle aan jou verschuldigde bedragen inhouden. Als Functional Home Training je account verwijdert wegens inbreuk, mag je je niet opnieuw registreren.

19. Vrijwaringen

Functional Home Training biedt de diensten op een “as-is” en “as-is beschikbaar” basis. Je gebruikt de diensten op een vrijwillige basis en op eigen risico.

Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Functional Home Training alle expliciete of impliciete garanties af. Functional Home Training geeft onder meer geen verklaringen of garanties:

 • Dat onze diensten, of een deel daarvan, beschikbaar of toegestaan zijn in jouw rechtsgebied, ononderbroken of foutloos, volledig veilig of toegankelijk vanaf alle apparaten of browsers;
 • Dat we een specifiek stuk inhoud zullen hosten, beschikbaar stellen of verwijderen;
 • Met betrekking tot enige inhoud die is ingediend door of acties van onze gebruikers;
 • Dat elke geofiltering of oplossing voor het beheer van digitale rechten die we aanbieden, effectief zal zijn;
 • Dat we voldoen aan branchespecifieke privacyverplichtingen;
 • Dat onze diensten zullen voldoen aan jouw zakelijke of professionele behoeften;
 • Dat we doorgaan met het ondersteunen van een bepaalde functie of achterwaartse compatibiliteit behouden met software of apparaten van derden; of
 • Met betrekking tot websites en bronnen van derden.

20. Beperking van aansprakelijkheid

Functional Home Training is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of specifieke schade van of gevolgen voor fysieke, mentale en geestelijke gezondheid, zelfs als Functional Home Training op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

21. Geschillen, arbitrage en rechtskeuze

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over onze diensten, neem dan eerst contact met ons op, zodat we kunnen proberen jouw problemen op te lossen zonder hulp van buitenaf.

 • Rechtskeuze: Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of jouw gebruik van onze diensten zullen worden beheerst door de wetten van de Belgische Staat (met betrekking tot zaken die onder de federale jurisdictie vallen, zoals auteursrechten), zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.
 • Relatie: jij en Functional Home Training zijn onafhankelijke contractanten van elkaar; geen van de partijen is een agent, partner of joint venturer van de andere partij. Je mag deze Overeenkomst niet overdragen aan een persoon wiens account is beëindigd door Functional Home Training of die zich niet mag registreren; een dergelijke overdracht is nietig. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, verleent niets in deze overeenkomst enig recht aan derden.

De Nederlandstalige versie van deze overeenkomst heeft voorrang. Gemakshalve kunnen we vertaalde versies van deze overeenkomst verstrekken.

FITTER, SLANKER EN RELAXED WORDEN

Start vandaag nog

Altijd opzegbaar zonder kosten